Φρεατοπασσάλοι με χρήση μπεντονιτικου αιωρήματος και προσωρινής σωλήνωσης

Οι φρεατοπασσάλοι  με μεγάλη διάμετρο, που κυμαίνονται μεταξύ 600 mm  και 2000 mm, είναι κυκλικά υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει εγκατασταθεί στο έδαφος. Ανάλογα με το ρόλο που παίζουν σε κατασκευές, οι φρεατοπασσάλοι  χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: αλληλοτεμνόμενοι, εφαπτόμενοι  ή ανεξάρτητοι.

freatopasaloi