Βελτιώσεις εδαφών

Οι βελτιώσεις εδαφών χρησιμοποιούνται στην βελτιστοποίηση της δομής του εδάφους, ώστε να αυξηθεί η μηχανική ικανότητα του εδάφους. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι:

Κατακόρυφα στραγγιστήρια

Χαλικοπασσάλοι – Αμμοπασσάλοι

Δυναμική συμπύκνωση

edafous-img